ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ห้องประชุมราชาวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (เมธินี 081-2805571) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 333 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม POC ชั้น 5 สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. พมจ.ขอเข้าพบเพื่อชี้แจงและให้รายละเอียดการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ณ ห้องอู่ไทธานี สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาของเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 056-571596)
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน. (กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 056-571596)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สาธารณสุข จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ศูนย์จราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ทางหลวงหมายเลข 333 อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.