ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-09

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมราชวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.
13:30 น. ประธานพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการวันผู้สูงอายุและมหกรรมวันครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุม 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.พมจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรผู้รับพระราชทานทุนและประสานงานระดับจังหวัด : จังหวัดอุทัยธานี โครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ณ ห้องประชุมราชวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.