ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการเครื่อข่าย ทสม. จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ / และมอบเกียรติบัตรแก่คณะที่ปรึกษาเครือข่ายฯ ณ พื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่าย ทสม. ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี สนง.ทสจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510226) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.