ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ห้องประชุม (POC) ชั้น 2 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ประธานตามคำสังจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1042/2561 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง . 056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (056-981115)