ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.อน. ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.(หลังเดิม) กษ. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.(หลังเดิม) กษ.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศลก.(หลังเดิม) กษ.