ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-04-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการวันรักการอ่าน ตามรอย "เจ้าฟ้านักอ่าน" ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.กศน.จ.อน. สนง.กศน.จ.อน. (ชุตินันท์ 088-2675796) การแต่งกาย : ชุดไทยย้อนยุครัตนโกสินทร์
17:45 น. ประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. (เสกสรร 083-6249503) การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ สีม่วง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมฟังการประชุม VDO Conference เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. ปภ. ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ให้โอวาท และแนะนำแนวทางการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ห้องประชุม สถจ.อน. สถจ.อน. (056-571596) ผวจ.อน.มอบหมาย
17:45 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกีฬา อน. อบจ. กองการศึกษา การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ สีม่วง

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดงานโครงการค่ายแกนนำเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ความดี ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนอุทัยธรรมนุวัตรวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
17:45 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อบจ. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพสีม่วง

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626)
17:45 น. ร่วมงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อบจ. การแต่งกาย ชุดผ้าไทย หรือ ชุดสุภาพสีม่วง

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626)
17:45 น. ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. (เสกสรร 083-6249503) การแต่งกาย : ชุดไทย หรือ ชุดสุภาพ สีม่วง