ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลทุกแห่งใน จ.อุทัยธานี อาคารหอประชุมรู้รักสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สนง. กก. การเลือกตั้ง ประจำ จ.อุทัยธานี ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานพิธีเปิดการจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จ.อุทัยธานี หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี อ.เมือง สนง.เกษตร อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2561 วัดอมฤตวารี อ.เมือง สนง.พระพุทธศาสนา การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตร ตามโครงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.สาธารณสุข จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.พมจ.อน. ตามคำสังจังหวัดอุทัยธานี ที่ 4258/2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
16:00 น. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนมีนาคม 2561 วัดอมฤตวารี อ.เมือง จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา การแต่งกาย : ชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.