ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนต้นแบบ โครงการการพัฒนาชุมชนริมลำน้ำ (Mega Project) ห้องประชุม อบต.เกาะเทโพ อ.เมือง สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ผอ.รพ.ขอเข้าพบ ณ ห้องทำงาน รอง ผวจ.อน. รพ.
13:30 น. ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ศ.ท.รุ่นที่ 10 ปี 2561 ณ ห้องประชุม (POC) สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ศ.ท.รุ่นที่ 10 ปี 2561 ณ ห้องประชุม (POC) สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.