ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 4 ของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม 2503 ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล สนจ.อน. (หน.อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการคัดเลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) ณ บ้านสะนำ ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สนง.พช.จ.อน.
13:30 น. ประธานการคัดเลือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) ณ บ้านทุ่งโพ ม.8 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พช.จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกและหลักฐานการขอชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก ปีการผลิต 2560/61 จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี อ.เมือง จ.อน. สนง.พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-970144 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.