ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-22

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานข้าวอินทรีย์ จ.อุทัยธานี ศาลาประชาคม อ.ทัพทัน กษ ผวจ.อน. มอบหมาย
18:00 น. ร่วมแถลงข่าวประเด็น "ความร่วมมือนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลงานการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี" และร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 พญาไม้รีสอร์ท ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน. (หน.สุเทพ 092-2468362 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมชี้แจง แนะนำ ทำความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ณ ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก กอ.รมน.จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว
18:00 น. ร่วมแถลงข่าวประเด็น "ความร่วมมือนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผลงานการพัฒนาจังหวัดอุทัยธานี" และร่วมกิจกรรมสื่อมวลชลสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ พญาไม้รีสอร์ท ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. เนื่องใน "วัน อปพร." ประจำปี 2561 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร สนง.ปภ.จ.อน. โทร.056-571725 ผวจ.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.