ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-21

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห้องประชุม สถจ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (หน.มยุรีย์ 056-511965) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อุทัยธานี (กอบต.) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุม 501 ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบที่ 2) ณ บ้านท่าโพ ม.4 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.พช.จ.อน.
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ชั้น 5 สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจงหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร 056-571151
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อุทัยธานี (ก.อบต.) ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. สนง.สถ.จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.คลัง.จ.อน. (056-512468) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2561 (ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศลก.จ.นว. สนจ.อน.