ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:39 น. อัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร พระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรตะเกียง โกศบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ พร้อมถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ห้องอู่ไท ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
08:49 น. ประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศลก.อน. สนง. ท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:39 น. ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. และ วัดจันทาราม (ท่าซุง) สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)
08:49 น. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศลก.อน. สนง. ท้องถิ่น อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
08:39 น. ร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระนพปฏลสุวรรณฉัตร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ห้องอู่ไทยธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. และ วัดจันทาราม (ท่าซุง) สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430)