ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ประธานรับมอบสิ่งของในงาน "วันรวมใจสู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561" อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. ทปค.จ.อน. (วรวิทย์ 081-8333076)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี สนง.อุตสาหกรรม อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
10:30 น. ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561" ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาอาชีพ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศาลากลาง อน. (หลังเดิม) สหกรณ์ อน. โทร 0 5651 1105 ต่อ 24

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุทัยธานี (พ.ศ.2562 - 2564) ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนง.แรงงาน จ.อน. คำสั่ง จ.อน.ที่ 4082/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
10:30 น. ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561" ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมงาน "วันรวมใจสู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561" อาคารสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อน. ทปค.จ.อน. (วรวิทย์ 081-8333076)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561" ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน.