ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ตรวจสถานที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านล่อมอ้ายหมอง - บ้านหนองไผ่แบน และเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ นางบุญปลูก คำเหม ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" พื้นที่โครงการฯ ม.1 ต.หนองไผ่แบน และ บ้านเลขที่ 42 ม.5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
09:30 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี . วัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ ม.5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองฯ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ครั้งที่ 6 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (056-571939) ผวจ.อน.มอบหมาย
16:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ห้องประชุมพระตำหนักทิพย์พิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สนง.ปศุสัตว์ (056-670112) การแต่งกาย : ชุดข้าราชการปกติขาว ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อน.และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดหนองโพธิ์ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ที่ทำการปกครอง จ.อน. การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี วัดหนองโพธิ์ หมู่ที่ 5 ต.หนองไผ่แบน อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)