ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (สรินนา 089-8825887)
13:30 น. ประธานประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคืนข้อมูลให้ชุมชน โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ศูนย์ประชุม OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการเครือข่ายวัฒนธรรม ผสานพลังประชารัฐ ร่วมต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเชษฐศิลป์ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สนง.วัฒนธรรม จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนจ.อน.
13:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู และเป็นวิทยากรร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) ศูนย์ประสานงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัญฑิต โทร.056-511444 ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (สรินนา 089-8825887)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (สรินนา 089-8825887)
13:30 น. ร่วมประชุมเร่งรัด ติดตาม การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)