ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ห้องประชุมเอนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พมจ.อน. (จรัญ 083-0565892)
10:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนง.กศน.จ.อน. (มงคลชัย 091-0259692)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนจ.อน.
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื่นที่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนง.กศน.จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ครั้งที่ 1/2561 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารวงเดือน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ สนง.กศน.จ.อน. (ชุตินันท์ 088-2675796)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)