ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-11

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องป่าดึกดำบรรพ์" ลานกิจกรรม น้ำพุร้อมสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา อน. โทร. 0 5650 3090 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. เวรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "ปั่น 2 น่อง ท่องป่าดึกดำบรรพ์" ลานกิจกรรม น้ำพุร้อมสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา อน. โทร. 0 5650 3090