ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-07

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา จ.อน. ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. (สุภาพร 089-6389470)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุม กก. บริหารงานอาสาสมัครเกษตร อน. ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.เกษตร อน. สนง. เกษตร อน. โทร. 0 5651 1116 ผวจ.อน. มอบหมาย
15:30 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลอุทัยธานี ห้องประชุม รพ.อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง โทร.056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.