ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-06

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (0-5651-1444)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการอบรมและมอบประกาศณียบัตรให้กับส่วนราชการ ตามโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาคารกมลยุทธ บ้านสุรฎีรีสอร์ทแอนดฺโฮมสเตย์ ต.หาดทนง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พลังงาน จ.อน.(056-571352) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระดับจังหวัด และคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ห้องประชุม POC ศลก.อน. ชั้น5 ปศุสัตว์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานในการมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
14:30 น. ประธานมอบเงินสงเคราะห์เด็กภายในครอบครัว อำเภอบ้านไร่ ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สนง.พมจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:45 น. ร่วมพิธีมอบทุนประกอบอาชีพตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน.
14:00 น. ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน (กลุ่มงานปกครอง โทร. 056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน.