ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-03-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย" ณ อาคารประชุมรู้รักสามัคคี วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมทำสัญญารับเงินอุดหนุนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ห้องประชุม สนง.พมจ.อน. ชั้น 1 ศลก.จ.อน. สนง.พมจ.อน. (กลุ่มนโยบายและวิชาการ 056-511229)
13:30 น. ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 18 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)