ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
12:30 น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบโครงการขุดลอกคลองแหล่งน้ำเดิม บริเวณงานขุดลอกคลองแหล่งน้ำเดิม บ้านสระ ม.5 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 สำนักงานพัฒนาภาค 1 (พ.ต.ราชันย์ 089-2700556)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626) ผวจ.อน.มอบหมาย
15:00 น. ประธานพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP/SMEs และสินค้าเด่น จ.อุทัยธานี ศูนย์การค้า เจ. เจ. มอลล์ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 กทม สนง.พาณิชย์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนฯ ของโรงเรียนบ้านสมอทอง ณ โรงเรียนบ้านสมอทอง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
16:00 น. ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ วัดทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย การแต่งกายชุดสุภาพ/ผ้าไทย (โทนสีขาวหรือขาวนวล)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พช.จ.อน. ชั้น 2 ศลก.จ.อน. สนง.เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ 056-511337

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จังหวัดอุทัยธานี โทร.056-510626