ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จ.อุทัยธานี ประจำปี 2561 สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตหนองยายดา จำกัด อ.ทัพทัน สหกรณ์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (056-511312) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:20 น. ประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื่นที่สูง จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.สถิติ จ.อน. (056-511312)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน หน.สนจ.อน