ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าพบ เพื่อหารือข้อราชการ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อน. (056-571336)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในการเปิดงาน"การขับเคลื่อนสินค้าเกษตรปลอดภัย อุทัยธานี" โรงพยาบาลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.กษ.จ.อน. (056-520733) การแต่งกาย : ผ้าไทยสีเขียว ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ประธานในพิธีเปิดการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนฯ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ขนส่ง จ.อน. (056-513162) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ห้องประชุม สนง.สหกรณ์ จ.อน. สนง.สหกรณ์ จ.อน (056-511105) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:00 น. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง วันสุดท้ายของการปิดศูนย์ OSS ณ ศูนย์ OSS ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังเก่า) สนจ.จัดหางาน จ.อน.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนฯ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ขนส่ง จ.อน. (056-513162)
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจงหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 2/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร 056-571151

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี