ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-20

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น5 ศลก.อน. คลัง อน. โทร. 0 5651 2469 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศลจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (056-510626)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับ จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้แงประชุมมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องสะแกกรัง ชั้น 5 สนง.คลัง จ.อน.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณาการปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (วัดทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวัดหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สนง.พระพุทธศาสนาฯ จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.คลังจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-512469

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี