ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-19

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศลก.จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งการ : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศลก.จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ชมรมคนรักในหลวง เข้าพบอวยพรปีใหม่และนำเสนอผลงานการปฏิบัติงานในรอบปี 2560 ณ ห้องประชุมปกครอง ชั้น 4 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินตาม พ.ร.บ.โรงแรม พ.ศ.2547 จังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซี่ยน ชั้น 4 ที่ทำการปกครอง จ.อน. ตามคำสั่ง จ.อน.ที่ 4735/2561 ลงวันที่ 27 ธ.ค.59
15:30 น. ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชัน 5 ที่ทำการปกครอง จ.อน.
19:00 น. เชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพ หลวงพ่อพระราชภาวนาโกศล (อนันต์) พทุธญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวันจันทราราม (วัดท่าซุง) ณ วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองฯ จ.อุทัยธานี สนจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 17 และ 18 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศลก.จ.นครสวรรค์ สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งการ : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว
14:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช 2547 ของจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(056-511444)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี