ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
12:30 น. ร่วมกิจกรรมและกล่าวรายงานเนื่องในการจัดโครงการข้าวหนึ่งถุง หุงเพื่อพ่อแม่ ของคณะสงฆ์ ภาค 3 วัดเขาน้อย ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี สนง.พระพุทธฯ จ.อน. (056-571645) การแต่งกาย : เครื่องแบบการกีคอพับแขนยาว (ผวจ.อน.มอบหมาย)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี