ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ศลก.อน. ชั้น5 สนจ.อน. (หน.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663) ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี สนง.พัฒนาชุมชน จ.อน. ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 475/2561 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมโรงเรียนหนองฉางวิทยา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (สุวัชรี 063-3091230)
13:00 น. ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน จังหวัดอุทัยธานี หอประชุมอำเภอเมืองอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ทปค.จ.อน. (สุวัชรี 063-3091230)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:00 น. ร่วมอบรมให้ความรู้ ร่าง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)" และการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศปก.ทภ.3 (พ.อ.รังสรรค์ 081-6054693)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี