ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-16

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโท ทศพล  ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:00 น. ร่วมอบรมให้ความรู้ ร่าง "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2561-2564)" และการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด ห้อง 202 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก ศปก.ทภ.3 (พ.อ.รังสรรค์ 081-6054693)

 -   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี