ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-15

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เยี่ยมบ้าน นางจินดา อินทโฉม ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร",ตรวจสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด และ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ด.ญ.เปรมกลม หนูรัก บ้านเลขที่ 42 ม.3, พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองปักไทร ม.12 ซอย 3 และ บ้านเลขที่ 134 ม.6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:30 น. ประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านหนองอาสา ม.2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
14:30 น. ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในหมู่บ้าน : ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน ห้องประชุม อบต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อน. อบต.ประดู่ยืน (ปลัดวุฒินันต์ 089-8580188)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านหนองอาสา ม.2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบประเมินความรู้ ความสามารถ (ผลงาน) ของผู้รับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงิน พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์ฯ ห้องประชุม สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. อบจ.อน. (ชลธิชา 056-511297)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อน. และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านหนองอาสา ม.2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน.(ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เยี่ยมบ้าน นางจินดา อินทโฉม ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร",ตรวจสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด และ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ด.ญ.เปรมกลม หนูรัก บ้านเลขที่ 42 ม.3, พื้นที่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต บ้านหนองปักไทร ม.12 ซอย 3 และ บ้านเลขที่ 134 ม.6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านหนองอาสา ม.2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
09:00 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดอุทัยธานี โรงเรียนบ้านหนองอาสา บ้านหนองอาสา ม.2 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี