ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-14

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดดำเนินการตรวจสอบการนำข้าวไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.พาณิชย์ อน. สนง.พาณิชย์ อน. ผวจ.อน มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานเปิดงานและแถลงข่าวกับสื่อมวลชนการเปิดตัวโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ลานสุพรรณิการ์ หน้า ศลก.จ.อน. สนง.สสจ.อน.(056-511565) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2561 สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อน.(056-571336) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน "เทศกาลสตรอเบอรี่ ครั้งที่ 1" เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี ทปค.อ.บ้านไร่ โทร.056-539108 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดอุทัยธานี (กพยจ.) ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศลก.จ.อน. สนง.ยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-571336
20:00 น. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายสุข ช้างโต วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดหัวทะเล) ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.056-513155

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี