ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.อน. ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อน. (ประสาน 087-8382023) การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติคอพับกากีแขนยาว(เครื่องหมาย อส.)
14:30 น. ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (สุวัชรี 081-6661312)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.อน. ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อน. (ประสาน 087-8382023) การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติคอพับกากีแขนยาว(เครื่องหมาย อส.)
13:30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ เข้าพบหารือ เรื่อง โครงการประมงเพื่อการอนุรักษ์ และการส่งเสริมอาชีพ และโครงการสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาผลผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ห้องอู่ไทย ชั่้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (หลังใหม่) สนจ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.อน. ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อน.(ประสาน 087-8382023) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว (เครื่องหมาย อส.
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ศาลาสังฆสภาวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.วัฒนธรรมจ.อน.(056-511290) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.อน. ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.ยุติธรรม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ยุติธรรม จ.อน.(056-513805) ผวจ.อน.มอบหมาย
14:30 น. ร่วมการประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(สุวัชรี 081-6661312)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน กองร้อย อส.จ.อน. ที่ 1 อ.เมืองฯ จ.อน. กองบังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.อน. (หน.ประสาน 087-8382023) การแต่งกาย: เครื่องแบบปกติคอพับกากีแขนยาว (เครื่องหมาย อส.)
14:30 น. ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ให้แก่คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด/อำเภอ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมสะแกกรัง ชัน 5 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานปกครอง) โทร.056-511444

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี