ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-12

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ไปราชการ กระทรวงมหาดไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมโครงการดออกไม้บานแก่นมะกรูด ห้องประชุมเขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงแม่ดีน้อย ม.4 ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง อน. โทร. 0 5651 1523
13:30 น. ประธานการประชุมเพื่อสรุปงาน/โครงการที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ห้องประชุม POC ศลก.อน. ชั้น5 สนจ.อน. (อัญชลี 089-2034436) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. ประธานการประชุมคณะทำงานถอดบทเรียนผลการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดอุทัยธานี ร้านกาแฟบ้านผู้ใหญ่ ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี สนง.ปภ.จ.อน. โทร.056-571725 ตามคำสั่ง ศปถ.จังหวัด ที่ 442/2561

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
08:30 น. ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล รับฟังนโยบายของ คสช. ห้องประชุม กรมทหารราบที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ คสช./ทภ.3

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี