ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-02

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2560 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.จ.อน. (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) โทร.056-571390 ต่อ 17918

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
10:00 น. พบปะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ห้วยคต หอประชุมอำเภอห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี