ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-02-01

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายณรงค์ รักร้อย   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 -   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี พ.ศ.2561 กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 อ.เมืองอุทัยธานี จ.อน. ทปค.จ.อน. (กลุ่มงานความมั่นคง) โทร.056-513155 ผวจ.อน.มอบหมาย
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน.(หลังเก่า) สนง.จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี โทร.056-513024-5
13:30 น. ประธานการตรวจผลงานผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอุทัยเก่า อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน (กลุ่มงานปกครอง) น.ส.ชนากานต์ โทร.063-9031251 ผวจ.อน.มอบหมาย
15:30 น. ประธานการตรวจผลงานผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ทปค.จ.อน (กลุ่มงานปกครอง) น.ส.ชนากานต์ โทร.063-9031251 ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี