ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-31

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:45 น. ประธานพิธีสมโภชวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง ครบ 130 ปี วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง สนง. พระพุทธศาสนา การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
13:00 น. คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เข้าพบ ห้่องประชุมอู่ไท ศลก.อน. ชั้น5 สนง.พาณิชย์ อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.พม.จ.อน.(056-571492 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงจังหวัดอุทัยธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.อน.มอบหมาย
14:00 น. ประธานพิธีรับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ปจ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี