ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน ผวจ.อน.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ปฏิบัติราชการปกติ ห้องปฏิบัติงาน รอง ผวจ.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ประธานในพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
11:00 น. ร่วมพิธีปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุทัยธานี ที่ 1 ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานความมั่นคง 056-513155)
14:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุมัติให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ทปค.จ.อน.(กลุ่มงานปกครอง) โทร.056-511444 ตามคำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ 2453/2559

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการอบรมการประสานงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ห้วยป่าปกรีสอร์ต อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี กอ.รมน.จังหวัด อ.น.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี