ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-25

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:00 น. มอบเงินช่วยเหลือให้กับทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายนายชูชาติ อินทรภาษี วัดอัมพวัน ต.เกาะเทโพ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. คณะชุดตรวจเจ้ากรมจเรทหารบกเข้าพบ ห้องปฏิบัติราชการ รอง ผวจ. สนง. สัสดี อน โทร. 0 5651 1166 ผวจ.อน. มอบหมาย
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. โทร 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อุทัยธานี (ก.อบต.) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. โทร 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน ชั้น 3 ศลก.จ.อน. ฝ่ายเลขานุการ ก.จ.จ.อุทัยธานี โทร.056-511297
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน ชั้น 3 ศลก.จ.อน. ฝ่ายเลขานุการ ก.ท.จ.อุทัยธานี โทร 056-511965
13:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.สถ.จ.อน. ชั้น 3 ศลก.จ.อน. ฝ่ายเลขานุการ ก.อบต.จังหวัด โทร.056-511965
14:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี/โต๊ะข่าวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์บริการข้อมูลและการประสานงานสู่ประชาคมอาเซียน ชั้น 4 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. โทร.056-511175

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี