ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-24

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
17:00 น. ประธานพิธีเปิดงานท่องเที่ยวอุทัยธานี ช้อปของดีลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณ Alive Park Hall สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : ชุดผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี หรือชุดสุภาพ

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
10:30 น. Phone-In รายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประเด็น : การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สนจ. ผวจ.อน. มอบหมาย
17:00 น. กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานท่องเที่ยวอุทัยธานี ช้อปของดีลุ่มน้ำสะแกกรัง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี งานมหกรรมของดีเมืองอุทัยธานี ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริเวณ Alive Park Hall สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : ชุดผ้าทอพื้นเมืองอุทัยธานี หรือชุดสุภาพ โทนสีม่วง

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมฑีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี (เบญจพร โทร.095-6422727)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี