ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-23

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (สุดใจ 081-9533010)
15:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัด ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. หารือข้อราชการกับผู้ตวรสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) ห้องปฏิบัติการรองผู้ว่าราชการจังหวัด สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สถ.จ. ชั้น3 ศลก.อน. สถ.จ. โทร. 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย
15:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัด ห้องประชุม POC ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ภัทรีพันธุ์ 085-4842663)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) อุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนง.ทสจ.อน. (สุดใจ 081-9533010)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี