ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-18

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ), เยี่ยมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.นางพเยาว์ บัวผัน, เยี่ยมบ้าน นางน้อย วงษ์ใจ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข "บวร",และตรวจสถานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทัพทัน ม.1 ต.ทัพทัน , บ้านเลขที่ 48/1 ม.4 ต.หนองหญ้าปล้อง, บ้านเลขที่ 42/1 ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง, โครงการก่อสร้างฯ ม.1 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:30 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.(056-512388) คำสั่ง จ.อน. ที่ 4494/2560 ลว. 1 ธ.ค.2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาเกษตรทฤษฎีใหม่ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
14:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัด 0-5651-1915 (มท.17961)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี