ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-17

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ประธานพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. (ตุ๊ก 080-6897373) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี (สุภาพร 089-6389470)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุทัยธานี (ก.ช.ภ.จ.) ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ปภ.จังหวัดอุทัยธานี 0 5651 0626 ผวจ.อน.มอบหมาย
13:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2 ศลก.อน. (หลังเดิม) สนง.สถิติ ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริม สนับสนุน และติดตามนักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนง.ศึกษาธิการ จ.อน. สนง.ศึกษาธิการ จ.อน.(056-511203)
13:30 น. ประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม 1 สนง.สสจ.อน. สสจ.อน.(กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ 056-511565) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
07:30 น. ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.อน. (ตุ๊ก 080-6897373) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 3 ศลก. สนง.ท้องถิ่นจังหวัด 0-5657-1596
10:30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล (ก.อบต.) ณ ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ชั้น 3 ศลก. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 0-5657-1596
13:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ จ.อุทัยธานี ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.อน. (หลังเดิม) สนง.สถิติ 0-5651-1312

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี