ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-13

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. กล่าวต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว
11:30 น. ต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน. (หน.ชำนาญ 089-9696814) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ไม่มีนัดหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในการมอบสิ่งของพระราชทานแ่ก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว โรงเรียนอีมาด อีทราย และโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี สน.ปภ.จ.อน. โทร.056-510626

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี