ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-10

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
09:50 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
14:00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสะนำ ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อมหมวก

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก
14:00 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านสะนำ ม.2 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อมหมวก

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:50 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) เครื่องแบบปกติขาว พร้อมหมวก

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น โรงพยาบาลอุทัยธานี โรงพยาบาลอุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว
09:50 น. เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบปกติขาว

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี