ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-08

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
16:30 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าบ้านพักอุทัย 905 สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อมหมวก

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:00 น. ร่วมต้อนรับแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจพื้นที่ บริเวณต้นไม้ยักษ์ บ้านสะนำ ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ สนจ.อน. (056-520739) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาวสวมหมวก
16:30 น. ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าบ้านพักอุทัย 905 สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อมหมวก

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในการจัดกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี " ผู้สูงวัย (ใจ) เกิน 100 " เขตพื้นที่ ตำบลเกาะเทโพและตำบลท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พม.จ.อน.(056-511229)
16:30 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าบ้านพักอุทัย 905 สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว พร้อมหมวก

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ก้าวไปกับ พม.อุทัยธานี " ผู้สูงวัย (ใจ) เกิน 100 " เขตพื้นที่ ตำบลเกาะเทโพและตำบลท่าซุง อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พม.จ.อน.(056-511229)
16:30 น. เฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน้าบ้านพักอุทัย 905 สนจ.อน. (ผอ.ชุษณฎา 089-2034430) การแต่งกาย : เครื่องแบบกากีคอพับ แขนยาว พร้อมหมวก

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี