ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-05

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ สนจ.อน. (หน.อัญชลี - 056-520737) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)
09:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 ห้องประชุม สนง.วัฒนธรรม จ.อน. สนง.วัฒนธรรม จ.อน. (056-511290) คำสั่งจังหวัดอุทัยธานี ที่ *** ลงวันที่ มกราคม 2561

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี