ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-04

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ซ้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14:00 น. ประธานประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)
16:00 น. ประชุมหรือเรื่องการปรับปรุงวัดอุโปสถาราม ห้องอู่ไทธานี ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.อุทัยธานี (อพ.สธ.) ห้องรับรองอู่ไท ชั้น5 ศลก.อน. สนจ.อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
10:30 น. ร่วมรับฟังการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับฟังสรุปผลการดำเนินการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2561 ผ่านระบบ VDO Conference และเป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ห้องประชุม POC ชั้น5 ศลก.อน. ปภ. ผวจ.อน. มอบหมาย
14:00 น. ร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "หนองขุนชาติเกมส์" ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อ.หนองฉาง จ.อน. โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (056-531173)
10:00 น. ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด ประจำปี 2561 และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศลก.จ.อน. (หลังเก่า) สนง พม.จ.อน. (056-511229) ผวจ.อน.มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (วัดทั่วไป) ห้องประชุมวัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน.(056571764) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ซ้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
14:00 น. ร่วมประชุมแถลงแผนถวายความปลอดภัย ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ศิริวัฒน์ 081-3240663)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี