ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2018-01-03

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ซ้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
15:00 น. ประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ชาคริยา 089-4099833)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ.บ้านไร่ และ อ.ห้วยคต จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626) คำสั่ง จ.อน.ที่ 4678/2560 ลว.19 ธ.ค.2560
08:30 น. ซ้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ ที่จะเสด็จในวันที่ 9 ม.ค.61 สนง.จ.อน.

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี