ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-29

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
14:00 น. ไปราชการ กรมการปกครอง

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะทำงานบริหารและจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ครั้งที่ 1/2560 ห้องประชุมโครงการชลประทานอุทัยธานี โครงการชลประทานอุทัยธานี ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
00:00 น. ประธานการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ.ทัพทัน และ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626) คำสั่ง จ.อน.ที่ 4678/2560 ลว.19 ธ.ค.2560

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:15 น. ประธานพิธีเปิดโครงการให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.บังคับคดี จ.อน.(056-524559) ผวจ.อน.มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
00:00 น. ร่วมตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ.ทัพทัน และ อ.สว่างอารมณ์ จ.อน. สนง.ปภ.จ.อน.(056-510626) คำสั่ง จ.อน.ที่ 4678/2560 ลว.19 ธ.ค.2560

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี