ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-28

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 12/2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน. (ณณัฏฐ์ 063-2235497)
11:00 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589)
13:30 น. ประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (ฉวีวรรณ 083-6935959)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
11:00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ 9 ชั้น งวดงานที่ 1 - 3 โรงพยาบาลอุทัยธานี ห้องประชุม รพ.อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี คำสั่ง อน. ที่ 4396/2559 ลว. 24 พ.ย. 2559
13:30 น. ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (ฉวีวรรณ 083-6935959) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
14:00 น. ร่วมสนทนาในรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประเด็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในองค์กร สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ สนจ.อน. (หน.ชุษณฏา 0892034430) ผวจ.อน. มอบหมาย
15:00 น. ประธานประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ภัทรีพันธ์ุ 085-4842663)
15:30 น. ประธานคณะกรรมการตรวจติดตามผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 อ.เมือง และ อ.หนองขาหย่าง ปภ.

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 12/2560 เดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน.(056-503109)
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-5182589)
16:00 น. ประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูอุทิตรัตนรักษ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสังกัสรัตนคีรี ณ เมรุชั่วคราววัดสังกัสรัตนคีรี ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.พระพุทธศาสนา จ.อน.(056-571764) การแต่งกาย : ชุดสูทสีดำ ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน.(วารี 086-9265792) การแต่งกาย : เครื่องแบบสีกากีคอพับ
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 12/2560 เดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน.(056-503109)
11:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุทัยธานี ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ศอ.ปส.จ.อน. (ชลาลัย 087-3182589)
13:30 น. ร่วมการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สถ.จ.อน. (ฉวีวรรณ 083-6935959)
15:00 น. ร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. สนจ.อน. (ภัทรีพันธ์ุ 085-4842663)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)
09:00 น. ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน สนจ.อน.(วารี 086-9265792)
10:00 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยฯ ครั้งที่ 12/2560 เดือนธันวาคม 2560 ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศลก.จ.อน. ตำรวจภูธร จ.อน.(056-503109)
14:00 น. ประชุมทางไกลผ่านระบบ WebEx ห้องปฏิบัติงาน กอ.รมน.จังหวัด อ.น. ศปป.1 กอ.รมน.

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี