ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ตรวจเยี่ยมบ้าน นางสุพิศ ศรีสวัสดิ์ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" และ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และพื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
09:30 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. อบต.ทองหลาง บ้านโป่งข่อย ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุทัยธานี ห้องปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลาง จ.อุทัยธานี สนจ.อุทัยธานี กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม โทร. 0 5657 1393 คำสั่ง จ.อุทัยธานี ที่ 2108/2560 ลว. 14 มิ.ย. 2560

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
13:30 น. ร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองสรุปผลการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ประจำจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 14/2560 ห้องปฏิบัติราชการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 1 ศลก.จ.อุทัยธานี สนง.จ.อน. (กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด) โทร.056-571393

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี