ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-27

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:15 น. มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัย นายประกอบ อาจเชื้อ, ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น และ ตรวจเยี่ยมบ้าน นางสุพิศ ศรีสวัสดิ์ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" บ้านเลขที่ 170/2 หมู่ที่ 1 ต.ทองหลาง, พื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ต.ทองหลาง และ บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:30 น. ประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. อบต.ทองหลาง บ้านโป่งข่อย ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
14:00 น. ประธานการแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สภาตำบลแก่นมะกรูด ม.1 บ้านใต้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. อบจ.อน. (ผอ.สมหมาย 081-7070757)
15:00 น. ประธานประชุมเตรียมการรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ในพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สภาตำบลแก่นมะกรูด ม.1 บ้านใต้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อน. อบจ.อน. (ผอ.สมหมาย 081-7070757)
18:00 น. ประธานพิธีเปิดงาน "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2560 บริเวณหน้าอาคาร สนง.กกท.จ.อน. สนง.กกท.จ.อน.( ผอ.บุปผา 081-9047675)

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:30 น. ประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี (ก.จ.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อบจ.อน. โทร. 0 5651 1367 ผวจ.อน. มอบหมาย
10:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี (ก.ท.จ.อุทัยธานี) ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี โทร 0 5651 1965 ผวจ.อน. มอบหมาย
11:00 น. ประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.อุทัยธานี (ก.อบต.) ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อน. ผวจ.อน. มอบหมาย
13:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จ.อุทัยธานี ห้องประชุมชั้น2 สนง.อุตสาหกรรม อน. สนง.อุตสาหกรรม อน. ผวจ.อน. มอบหมาย

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานในการมอบเงินสงเคราะห์เด็กและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ที่ว่าการอำเภอหนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อน. สนง.พม.จ.อน.(056-511229) ผวจ.อน.มอบหมาย
10:30 น. ร่วมเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จ.อน.และโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. อบต.ทองหลาง บ้านโป่งข่อย ม.4 อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน.(ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
18:00 น. ร่วมพิธีเปิดงาน "วันกีฬาแห่งชาติ" ประจำปี 2560 บริเวณหน้าอาคาร สนง.กกท.จ.อน. สนง.กกท.จ.อน.(ผอ.บุปผา 081-9047675)

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:15 น. ร่วมตรวจเยี่ยมบ้าน นางสุพิศ ศรีสวัสดิ์ ตามโครงการบ้านเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข "บวร" และ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนข้าวเหนียว - สวนนุ่น บ้านเลขที่ 40/3 หมู่ที่ 4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต และพื้นที่โครงการฯ หมู่ที่ 4 บ้านโป่งข่อย ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251)
10:30 น. ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.อน. และ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.อน. อบต.ทองหลาง บ้านโป่งข่อย ม.4 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อน. ทปค.จ.อน. (ชนากานต์ 063-9031251) การแต่งกาย : เสื้อ พอ.สว.
14:00 น. ร่วมงานแถลงข่าวส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ตามแนวพระราชดำริ พื้นที่โครงการฯ ม. 1 บ้านใต้ ต.แก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี อบจ.อน. (นายเกียรติศักดิ์ มาภักดี โทร.081-6059095)

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี