ระบบนัดหมายของผู้บริหารจังหวัดอุทัยธานี

ประจำวันที่ : 2017-12-26

เวลา
เรื่อง
สถานที่
เจ้าของเรื่อง
หมายเหตุ
 นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 อาคารวรรณกลาง สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมืองฯ จ.สุโขทัย สนจ.อน. (ผอ.อัญชลี 089-2034436) การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย

 นายไมตรี ไตรติลานันท์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
08:30 น. ข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ 1178 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. สนจ.อน. (หน.สันต์ 08 9859 7979)

 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
15:30 น. ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ห้องประชุม สนง.เกษตร จ.อน. ต.น้ำซึม อ.เมืองฯ จ.อน. สนง.เกษตร จ.อน. (056-511116) ผวจ.อน.มอบหมาย

 นายพีระพล ตัณฑโอภาส   ปลัดจังหวัดอุทัยธานี
09:00 น. ประธานพิธีเปิดการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 และวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ลานสุพรรณิการ์ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่มงานยุทธศาสตร์ (056-510626) ผวจ.อน. มอบหมาย

 พ.อ.พรชัย นพรัตน์   รอง ผอ.รมน.จ.ว.อ.น. (ท.)

 นายอำนวย เกิดแก้ว   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี